Trang Chủ Fanpage Group Đầu Trang >>>
Kim Dung Truyện Menu
Hào kiệt tụ hội

Hướng dẫn

Trang chủ > Hướng dẫn

Phân biệt các loại rương chọn tướng

11.04.2018

Để cho quý quân chủ nhận biết rõ ràng hơn khí chọn tướng, tiểu muôi xin giới thiệu về các loại rương tướng cam cho chư vị quân chủ qua bài viết dưới đây

Rương chọn tướng cam hiện tại gồm 2 loại chính

  • Rương chọn tướng cam phổ thông : chọn tướng cam có tư chất 10
  • Rương chọn tướng cam chính yếu : chọn tướng cam tư chất 12

 

 

Mỗi loại rương có 3 vị chí tướng tương đương trong đội hình

 

  1. Rương chọn tướng cam chính

Rương tướng cam chính hàng trước

Sau khi sử dụng trong số Triệu Vân, Điển Vi, Tôn Kiên, Đổng Trác chọn ra 1 người

Rương tướng cam chính hàng giữa

Sau khi sử dụng trong số Ngụy Diên, Quách Gia, Lữ Mông, Điêu Thuyền chọn ra 1 người

Rương tướng cam chính hàng sau

Sau khi sử dụng trong số Khương Duy, Chân Cơ, Lục Tốn, Tư Mã Huy chọn ra 1 người

 

  1. Rương chọn tướng cam phổ thông

Rương tướng cam hàng trước

Trương Phi, Mã Siêu, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Cam Ninh, Chu Thái, Bàng Đức, Nhan Lương

Rương tướng cam hàng giữa

Chúc Dung, Lưu Thiện, Tuân Úc, Trương Cáp, Tiểu Kiều, Tôn Quyền, Vu Cát, Hoa Đà

Rương tướng cam hàng sau

Bàng Thống, Hoàng Nguyệt Anh , Hạ Hầu Uyên, Giả Hủ, Lỗ Túc, Thái Sử Từ, Viên Thiệu, Thái Văn Cơ

 

Kính bút,

Tin liên quan